Sprawy urzędowe i ważne telefony do służb

POWRÓT

Zaktualizowano: 2020-03-31 15:40

PDF

Sprawy urzędowe

Urząd Miasta Gdyni działa mimo powszechnej izolacji spowodowanej pandemią. Choć budynki są zamknięte, urzędnicy pracują zdalnie.

Budynki Urzędu Miasta są zamknięte, a więc nieczynne są: Sala Obsługi Mieszkańców oraz Sala Obsługi Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta i Kancelaria. Do budynków wpuszczani są jedynie pracownicy, po okazaniu identyfikatorów. 

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej dającej możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem Internetu.

Urząd Miasta Gdyni udostępnia aktualnie ponad 150 usług, w ramach których można składać wnioski elektronicznie, korzystając z platformy Cyfrowego Urzędu.

Można to zrobić pod adresem http://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Kontakt z poszczególnymi komórkami Urzędu Miasta Gdyni możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną (Cyfrowy Urząd, ePUAP) za pomocą e-maila lub telefonicznie.

Kontakt z urzędem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną i tradycyjną lub telefonicznie, a większość spraw urzędowych można prowadzić za pomocą profilu zaufanego. Lista spraw, które załatwić można on-line, znajduje się poniżej. 

Na wizytę w powyższych sprawach można się umówić pod numerami telefonów:
– 58 668 87 05, 58 668 87 15 – odbiór dowodu osobistego,
– 58 668 87 44, 58 668 87 57 – odbiór prawa jazdy,
– 58 668 87 35, 58668 87 36 – rejestracja pojazdów nowych oraz sprowadzonych z zagranicy podlegających rejestracji po raz pierwszy.

Ważne: 
Obowiązuje dzienny limit załatwiania spraw.
Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.

Dla mieszkańców w budynku Urzędu Miasta przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 (wejście główne) udostępniona jest tzw. "wrzutnia na dokumenty". Wszystkie wnioski, podania, pisma można za jej pomocą dostarczyć do magistratu. Dokument będzie opatrzony datą umieszczenia w skrzynce (data przyjęcia). Takie same zasady przyjmowania dokumentów obowiązują w budynku UM przy ul. 10 Lutego 24.Wszelkich informacji można zasięgać pod numerem gdyńskiej infolinii Gdyńskie Centrum Kontaktu od poniedziałku do piątku pod nr. tel. (58) 626-26-26  w godzinach od 8.00 do 18.00 lub pod adresem kontakt@gdynia.pl.

Wykaz numerów telefonów i adresów email do komórek Urzędu Miasta Gdyni.


Wypłata kwietniowych świadczeń tylko online!

W związku z zaistniałą sytuacją i zalecaniami maksymalnego ograniczania kontaktu, Wydział Spraw Społecznych prosi wszystkie osoby, które pobierają zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w formie gotówkowej w Kasie Urzędu Miasta oraz w placówkach Banku PKO do zgłoszenia się telefonicznie lub mailowo do Wydziału oraz podania numeru rachunku bankowego w celu wypłaty świadczeń w kwietniu.
Do odbioru świadczeń można wskazać numer rachunku bankowego swój lub innej osoby (np. kogoś z rodziny, przyjaciela, opiekuna itp).
Urząd Miasta jest nieczynny dla interesantów, natomiast placówki Banku PKO pracują w ograniczonym zakresie, sytuacja jednak jest dynamiczna i niewykluczone, że w kwietniu ograniczenia te będą jeszcze większe.

Numer konta wraz z danymi osobowymi należy zgłosić telefonicznie pod nr.: 58 668 85 58 lub mailowo na adres: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl.


Wykaz dostępnych usług elektronicznych oraz informacje od Wydziałów

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miasta Gdyni czasowo zawiesza nakładanie kar za nieterminowe składanie wniosków dotyczących nabycia, zbycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium kraju oraz wniosków o rejestrację pojazdów sprowadzonych z terenu Unii Europejskiej od 13 marca 2020 r. do odwołania.

Osobistego stawiennictwa nie wymaga zgłoszenie zbycia oraz nabycia pojazdu; wnioski w powyższych sprawach można załatwić za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, takie jak:
można załatwić za pośrednictwem poczty, wysyłając oryginały wniosków z kompletem wymaganych dokumentów (również tablicami rejestracyjnymi - gdy jest to wymagane przepisami) oraz dowodem uiszczenia właściwej opłaty (opłaty skarbowe za np. pełnomocnictwo, zaświadczenie należy wnosić na konto: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, opłaty za rejestrację, wydawanie wtórników dokumentów na konto: 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045) na adres Urzędu Miasta Gdyni.

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie Urzędu Miasta Gdyni pod hasłem: sprawy do załatwienia Referatu Praw azdy i Rejestracji Pojazdów, szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 58 668-87-35, 58 668-87-36, 58 668-87-37, 58 668-87-38.

Po realizacji wniosku przez tutejszy organ – oryginały dokumentów zostaną odesłane na wskazany przez interesanta adres.

Odbiór dowodu rejestracyjnego stałego jest możliwy, po przesłaniu przez właściciela/właścicieli pisemnej prośby (w której wskażą adres właściwy do odesłania dowodu rejestracyjnego) wraz z załączonym pozwoleniem czasowym, czyli tymczasowym dowodem rejestracyjnym, kserokopią polisy OC.

Jak działa urząd w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego?ednocześnie informujemy, iż na dzień odbioru dowodu rejestracyjnego musi być ważne okresowe badanie techniczne. W odpowiedzi zostanie odesłany dowód rejestracyjny stały, karta pojazdu oraz decyzja o rejestracji stałej.

Przypominamy, że w trakcie kontroli drogowej kierowca nie ma obowiązku okazywania policjantom dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz polisy OC.

Sprawy z zakresu praw jazdy, takie jak:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
58 668 87 57, 58 668 87 43, 58 668 87 44 i 58 668 87 46.

Usługi online

1. Referat Dowodów Osobistych

2. Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
3. Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów:
4. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń: - zawiadomienie o zgromadzeniu ( e-mail).
5. Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
6. Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego

Biuro ds. Dzielnic

Biuro ds. Dzielnic oraz Biura Rad Dzielnic, znajdujące się w każdej dzielnicy, od 12 marca 2020 r. do odwołania pracują zdalnie.
W związku z tym interesanci proszeni są o kontakt telefoniczny 58 662 48 82 lub mailowy dzielnice@gdynia.pl, telefony i emaile do pozostałych biur znajdują się na stronie BIP.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Charakter spraw konsumenckich nie wymaga osobistego kontaktu z pracownikami Biura, w większości spraw wystarczy kontakt telefoniczny bądź złożenie wniosku o pomoc prawną drogą elektroniczną.

Usługi online:

Biuro Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością

Usługi online:

Biuro Rady Miasta

Radni pełnią dyżury telefoniczne lub mailowe, na stronie BIP dostępne są kontakty. Obecnie nie ma możliwości umówienia się na spotkanie z Radną/Radym na terenie UM.

Samodzielny Referat Energetyki

1. Dotacje ekologiczne na wymianę pieców i odnawialne źródła energii

Wnioski składać można elektronicznie lub przesłać wniosek pocztą tradycyjną.
Pomoc w wypełnianiu wniosków udzielana jest telefonicznie - 58 668 23 50.

2. Doradztwo energetyczne

Informacje na temat dostępnych w Polsce i naszej gminie źródeł finansowania dla osób prywatnych oraz sposobów wypełniania wniosków można uzyskać telefonicznie - 58 668 23 50.

Usługi online:

Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarządowych

Porady z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego udzielane osobiście w punktach na terenie Gdyni zostają zawieszone do odwołania. Na chwilę obecną aktywne są dotychczasowe numery telefonów do poszczególnych punktów. Porady są świadczone za pośrednictwem środków komunikacji na odległość - telefonicznie i mailowo.

Usługi online:

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Obsługa osobista wyłącznie tych interesantów, których sprawa jest aktualnie rozpatrywana w wydziale na podstawie numeru sprawy.

Usługi online:

Wydział Dochodów

Usługi online:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

1. postępowania administracyjne prowadzone w Referacie nie wymagają osobistego stawiennictwa klienta w urzędzie, komunikacja w pełnym zakresie może odbywać się na piśmie (zgodnie z zasadami określonymi w k.p.a.);

2. prawo strony do zapoznania się z aktami sprawy może być realizowane w terminie późniejszym, w przypadku potrzeby wydłużenia wyznaczonego wcześniej terminu prosimy o informację telefoniczną: 668 89 33, 668 89 31, 668 81 56, 668 85 18.

Usługi online:

Wydział Edukacji

1. Informacja dot. składania wniosków rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków - placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem/szkołą.

2. W Referacie Organizacyjnym nie ma potrzeby załatwiania spraw on-line ze względu na terminowość spraw. Załatwianie spraw e-mailem na adres:

3. W sprawach związanych z realizacją projektów unijnych można się kontaktować bezpośrednio drogą mailową z pracownikami Wydziału Edukacji/Referatu Projektów Edukacyjnych:
Pracownicy są dostępni mailowo (praca zdalna).

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Pracownicza KasA Zapomogowo-Pożyczkowa przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni - nie ma możliwości załatwiania spraw on-line.

Wnioski na wczasy pod gruszę, zapomogi, pożyczki itp. mogą być składane za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminach późniejszych. Termin składania wniosków zostanie wydłużony w zależności od czasu trwania obecnego stanu.

5. Rozliczania dotacji placówek niepublicznych

Stosowną dokumentację proszę przekazywać (skany) na adres m.skora@gdynia.pl z opcją późniejszego złożenia oryginału dokumentów.

Usługi online:

Wydział Inwestycji

Usługi online:

Wydział Kadr i Szkoleń

Usługi online:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Usługi online:

Wydział Kultury

Wszystkim interesantom i organizacjom współpracującym zalecamy kontakt telefoniczny lub elektroniczny z sekretariatem Wydziału: wydz.kultury@gdynia.pl, tel. 58 527 49 06.

Usługi online:

Wydział Ochrony Dziedzictwa

Usługi online:

Wydział Organizacyjny

Wszystkie sprawy kierowane do Wydziału Organizacyjnego mogą być przyjmowane i załatwiane w sposób elektroniczny.

Usługi online:

Wydział Polityki Gospodarczej

W Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - codziennie pod numerami telefonów 668 20 10 oraz 668 20 11 w godz. od 8.00-16.00 udzielana jest telefoniczna informacja dla klientów GCWP/ przedsiebiorców.

1. W dziale - Obsługa Przedsiębiorców CEIDG sprawy polegające na bezpośredniej obsłudze systemu teleinformatycznego CEIDG odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma możliwość dokonywania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. przy pomocy profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego), jak również za pomocą Poczty Polskiej. Należy mieć jednak na uwadze, że wniosek CEIDG-1 wysłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Możliwości uzyskania profilu zaufanego w łatwy sposób bez wychodzenia z domu tj. przez zalogowanie się na swoje konto bankowe jest w obecnej chwili najbezpieczniejszym i najszybszym sposobem załatwienia sprawy.

Procedura wydawania zaświadczeń odbywa się jedynie za pomocą Poczty Polskiej zgodnie z informacją w karcie usług.

Informacje dla uczestników projektu:

- formularze zgłoszeniowe i regulaminy dostępne są (także w wersji edytowalnej) na stronie internetowej,
- wypełniony formularz można przesłać pocztą tradycyjną. Rozmowa rekrutacyjna może odbywać się przez telefon. CV i/lub umowę o pracę (lub inną równoważną) można przesyłać na maila projektzit@gdynia.pl,
- umowa uczestnictwa w projekcie – może zostać wysłana pocztą i odesłana przez Uczestnika.

2. Aktywizacja zawodowa - środki PFRON

Wszystkie procedury związane z ubieganiem sie o środki PFRON można konsultować drogą e-mailową, a składać wnioski za pośrednictwem poczty.

Wszystkie niezbędne informacje dot. zadań Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości znajdują się na stronie internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

3. Sprawy związane z działalnością gospodarczą można załatwiać drogą elektroniczną poprzez strony:

4. W pozostałych sprawach będących w kompetencjach Wydziału informacje udzielane są drogą mailową:

Zapraszamy również do korzystania z informacji zamieszczonych na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz kontaktu mailowego: a.kukielko@gdynia.pl.

Usługi online:

Wydział Spraw Społecznych

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 500+

Wnioski o wszystkie świadczenia można składać przez portal emp@tia oraz ePUAP, dodatkowo świadczenie wychowawcze 500+ przez banki. Wnioski można też przesłać pocztą.

Na rozpatrzenie wniosków zgodnie z KPA jest 30 dni, przy konieczności dodatkowych wyjaśnień 60 dni. Jeśli będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia lub dostarczenie brakujących dokumentów zgodnie ze wszystkimi ustawami o świadczeniach wydział wzywa obecnie na 30 dni z zaznaczeniem, że dokumenty można dostarczyć w formie skanów mailem lub kopie pocztą, natomiast wyjaśnienia można składać telefonicznie lub mailowo.

W wyjątkowych tylko sytuacjach, gdy sprawa nie obędzie się bez osobistego stawiennictwa, interesant przyjedzie do siedziby po wcześniejszym umówieniu terminu z konkretnym pracownikiem.

2. Dodatki mieszkaniowe

Wnioski można przysyłać pocztą. Na rozpatrzenie wniosków zgodnie z KPA jest 30 dni, przy konieczności dodatkowych wyjaśnień 60 dni. Jeśli będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia lub dostarczenie brakujących dokumentów można je dostarczyć w formie skanów mailem lub kopie pocztą, natomiast wyjaśnienia można składać telefonicznie lub mailowo.

W wyjątkowych tylko sytuacjach, gdy sprawa nie obędzie się bez osobistego stawiennictwa, interesant przyjedzie do siedziby po wcześniejszym umówieniu terminu z konkretnym pracownikiem.

3. Wnioski o najem mieszkania

Wnioski oraz dodatkowe dokumenty można przysyłać pocztą lub mailem.
Nie ma terminu na rozpatrzenie wniosku.

4. Dodatkowe informacje:

- mail wydziału: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
- telefon wydziału: 58 668 85 58, 58 668 85 75
- w przypadku pisemnych wezwań są tam zawarte dane kontaktowe do konkretnego pracownika prowadzącego sprawę
- świadczenia są przyznawane od daty złożenia wniosku, więc nawet późniejsze jego rozpatrzenie nie spowoduje utraty świadczeń

Usługi online:

Wydział Środowiska

1. W zakresie postępowania z odpadami komunalnymi korespondencję należy kierować na adres wyrzucamto@gdynia.pl lub dzwonić pod nr 58 77 22 od 501 do 507,

2. W pozostałym zakresie korespondencję należy kierować na adres wydz.srodowiska@gdynia.pl lub dzwonić pod nr 58 668 84 80 lub wysłać faxem 58 668 84 70.

Usługi online:

Urząd Stanu Cywilnego

Wnioski w sprawie odpisów aktów oraz zaświadczeń o stanie cywilnym można przesyłać listownie lub przez ePUAP.

Usługi online:

Sprawy ogólne

Zarząd Dróg i Zieleni

Dział Inżynierii Transportu

Bieżące warunki ruchu i awarie sygnalizacji można zgłaszać: 58 762 26 00 lub mailowo: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Sprawy dot. urządzeń sterowania ruchem drogowym oraz systemu TRISTAR: 58 762 26 00 lub mailowo: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Referat Windykacji

Istnieje możliwość wydłużenia terminu (nawet do 2-3 miesięcy) składania zarzutów lub reklamacji w referacie windykacji. Wprawdzie termin na złożenie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 7 dni od dnia doręczenia tytułu wykonawczego, to jeżeli zobowiązany nie dochował terminu z przyczyn obiektywnych, a odwołanie jest zasadne, to sprawę należy załatwić w innym trybie przewidzianym przez ustawę bez szkody dla zobowiązanego.

Mailowo można składać wnioski o udzielenie informacji publicznej lub w innych sprawach, niedotyczących konkretnego postępowania windykacyjnego.

Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich

Termin rozpatrzenia podania o zaświadczenie „o dostępie do drogi publicznej” może wydłużyć się do 10 dni. Wszystkie zaświadczenia będą wysyłane tradycyjną pocztą lub dodatkowo e- mailem, jeśli zostanie podany.

Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich

Na bieżąco będą realizowane wnioski, zgłoszenia mieszkańców z zakresu stanu technicznego dróg tj. zgłoszenia o usterkach, nieprawidłowościach związanych ze stanem technicznym dróg. Nie będą realizowane pisma wymagające wizji wielobranżowych w terenie.

Referat Organizacji Ruchu

Wnioski dot. zmiany organizacji ruchu oraz projekty organizacji ruchu w wersji pdf. należy wysyłać mailowo na: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Termin odpowiedzi na sprawy dot. zarządzania ruchem trwa obecnie ok. 1 miesiąca. Termin ten może ulec wydłużeniu.

Referat Oznakowania

Zgłoszenia dotyczące uszkodzeń oznakowania prosimy przekazywać drogą mailową na: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, telefoniczną: 58 761 20 45 lub przez aplikację Asystent Mieszkańca.

Projekty czasowej organizacji ruchu, wnioski i dokumentację związaną z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny oraz z organizowaniem na drogach publicznych uroczystości religijnych należy przesyłać pocztą na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 81- 364 Gdynia. Dla przyśpieszenia sprawy elektroniczną wersję dokumentacji można dodatkowo przesłać na adres: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Czwartkowe posiedzenia Komisji ds. Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego zostają zawieszone do odwołania.

Wnioski (obowiązujący wzór do pobrania ze strony zdiz.gdynia.pl) kierowane na Komisję będą rozpatrywane drogą mailową. Wytyczne w sprawie wniosków nadal wydawane będą w czwartki.

Wnioski, które mają być rozpatrzone w danym tygodniu, należy przesłać do czwartku do godziny 10.00 na adres: t.waszkielis@zdiz.gdynia.pl lub a.lesinski@zdiz.gdynia.pl z kopią do wiadomości na adres sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Wnioski przesłane po wyznaczonym terminie rozpatrywane będą w następnym tygodniu.

Referat Zajęć Pasa Drogowego

Wnioski dot. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego załatwianych decyzją administracyjną
należy wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną opatrzone podpisem zaufanym. Pozostałe sprawy można kierować pocztą tradycyjną lub mailem.

W przypadku szczegółowych pytań zaleca się kontakt telefoniczny:
KPA w art. 189f daje możliwość odstąpienia od wymierzenia kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Składanie wniosków o odszkodowania może odbywać się mailowo na adres: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Wnioski złożone elektronicznie są niezwłocznie przesyłane przez sekretariat na adres e-mail ubezpieczyciela, a tam wdrożona jest stosowna procedura likwidacji szkody.
Nie ma możliwości zmian terminów dot. odszkodowań, gdyż wynikają one wprost z przepisów prawa, ale przy likwidacji szkód, nie obowiązują żadne kary za np. nieterminowe złożenie wniosku o odszkodowanie.

Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.gdynia.pl lub drogą telefoniczną 58 761 20 00 przyjmowane są zgłoszenia dotyczące:
- utrzymania czystości jezdni dróg (odśnieżanie, likwidacja śliskości, zamiatanie itp.)
- usuwania z nawierzchni jezdni odpadów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego np. zanieczyszczeń powstałych w wyniku kolizji drogowych, rozsypania przewożonych przez użytkowników dróg ładunków, a w szczególności: żwiru, piasku, cementu, tłucznia itp.

Referat Zieleni i Estetyzacji Miasta

Usługi w zakresie utrzymania czystości terenu miasta i pielęgnacji zieleni miejskiej można zgłaszać telefonicznie (bezpośrednio do sekretariatu ZDiZ 58 761 20 00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Zgłoszenia mieszkańców dot.:

- zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników dróg (np. powalone drzewa) - termin realizacji - niezwłocznie
- miejsc zanieczyszczonych odpadami - wydłużony termin realizacji - ok. 4 tyg.
- usunięcia padłej zwierzyny z terenów gminnych - termin realizacji - niezwłocznie,
- wnioski w sprawach porządkowych związanych z utrzymaniem terenów gminnych - wydłużony termin rozpatrzenia wniosku - ok. 4 tyg.

Strefa Płatnego Parkowania

Mieszkańcy mogą zrealizować on-line:
- zakup przez sklep internetowy abonamentu typu O, przedłużenie abonamentu typu M i N
- reklamacje i odwołania w formie elektronicznej na adres: spp@zdiz.gdynia.pl.

Informacje dla rodziców nt. zasiłku opiekuńczego

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęto decyzje o zawieszeniu działalności żłobków, przedszkoli czy szkół. W związku z tym rodzice dzieci do 8. roku życia mogą liczyć na dodatkowe 14 dni na opiekę nad swoimi pociechami. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie.

Zasady postępowania zapisano w specjalnej specustawie, która została przyjęta przez polski Parlament i podpisana przez prezydenta RP. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego przyznaje ona dodatkowy zasiłek opiekuńczy - 14 dni na opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat, które w związku z sytuacją nie może uczęszczać do placówek oświatowych.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Przykład:
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druk ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno, gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS. Nie jest do tego konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza. Potrzebny druk jest dostępny na stronie ZUS-u.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Kogo powinnno się poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Kiedy powinno się poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Infolinia ZUS – jaki numer?

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie:

„ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,

„koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

źródło: www.gov.pl

JEDEN NUMER 58 626 26 26

To Twój sposób na kontakt z miastem w każdej sprawie. Ten serwis prowadzi Miasto Gdynia. Łatwo i szybko możesz pozyskać informacje w każdej sprawie, która dotyczy miasta. Zadzwoń i znajdź odpowiedź.

Podgląd aplikacji

Pobierz Teraz !

ikona aplikacji App Store

ikona aplikacji Google Play